Fulltextové vyhledávání

13. 6. Antonín

Zítra: Roland
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Etický kodex

Etický kodex pracovníků Centra sociálních služeb Kojetín, příspěvkové organizace

Základní ustanovení

 • Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech pracovníků organizace a informovat veřejnost o chování, které je oprávněna očekávat.
 • Základem pro etický kodex je Listina základních práv a svobod, Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů
 • Organizace zabezpečuje Pečovatelskou službu – § 40, zákona 108/2006 Sb. a Odborné sociální poradenství § 37 odst. 1 písm. b)
 • Pečovatelská služba poskytována organizací umožňuje uživatelům – osobám bydlících v Kojetíně a jeho místních částí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Také v tomto duchu podporovat a pomáhat rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 • Odborné sociální poradenství – Poradna pro seniory bezplatně podporuje uživatele sociální služby prostřednictvím kvalifikovaného sociálního pracovníka v tom, aby znali svá práva i povinnosti, uměli účinně vyjádřit své potřeby a požadavky, byli schopni řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Také v tomto duchu podporuje a pomáhá osobám pečujícím o staré a nemocné občany.
 • Pracovníci organizace vykonávají své povolání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k člověku, k životu a zdraví. Své profesní činnosti chápou jako službu. Jednají v souladu se zákony tohoto státu a závaznými předpisy, platnými pro výkon jejich povolání.

Etické zásady ve vztahu ke klientům

 • Pomáháme lidem, kteří o naši pomoc požádají, a to bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.
 • Podporujeme jejich soběstačnost nezávislost, respektujeme rozdíly a potřeby každého člověka vedoucí k zachování běžného způsobu života, a to s vědomím ochrany před sociálním vyloučením.
 • Každý uživatel služeb je pro nás rovnocenným partnerem, který má právo na svobodnou volbu ohledně řešení své nepříznivé sociální situace. Respektujeme jeho osobní názor, jak chce žít a využívat k tomu nabízené sociální služby.
 • Služby poskytujeme v náležité kvalitě. Přistupujeme ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, trpělivostí a reagujeme na jeho potřeby.
 • Chováme se zdvořile a dodržujeme Zásady poskytování služby.
 • Nevyžadujeme ani nepřijímáme dary a žádná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování o službě nebo narušit profesionální přístup k uživateli či žadateli, nebo by mohla být považována za odměnu za práci, která je naší povinností.

Etické zásady ve vztahu k organizaci a ke svým spolupracovníkům

 • Pracovníci plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků k organizaci, za svou práci nesou plnou odpovědnost a snaží se o to, aby úroveň služeb byla, co možná nejvyšší.
 • Pracovníci respektují a využívají pokynů svých nadřízených a ostatních odborných pracovníků a využívají znalosti a zkušenosti svých kolegů.
 • Pokud si pracovník není jist, zda jde o činnost slučitelnou s výkonem práce v organizaci, projedná záležitost se svým nadřízeným. Pracovníci dávají vždy přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.
 • Základem vztahů mezi pracovníky je vzájemně čestné, slušné a společensky korektní chování. Kritické připomínky vůči ostatním pracovníkům organizace jsou řešeny pouze na pracovišti a nikdy ne před uživatelem služeb či žadatelem o službu.
 • Všichni pracovníci dbají na udržení a zvyšováni prestiže svého povolání a organizace. I v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru v očích veřejnosti.
 • Pracovníci jsou povinni se vzdělávat a udržovat svou kvalifikaci a způsobilost pro výkon své profese.

Závěr

Etický kodex je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování by bylo posuzováno jako porušení pracovních povinností se všemi vyplývajícími důsledky. Etický kodex je zařazen do vnitřních směrnic organizace. Na tvorbě etického kodexu se podílely všechny pracovnice Centra sociálních služeb Kojetín, byl vydán 2. 1. 2008 s účinností od téhož dne, aktualizován dne 20. 9. 2015.

V Kojetíně dne 20. 9. 2015

Mgr. Bc. Blanka Laboňová v.r.

ředitelka